Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2022/476

2022-03-31

Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ättiksyra, azoxistrobin, bensovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, kalciumpolysulfid, maltodextrin och prokinazid i eller på vissa produkter