Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2021/1771

2021-10-13

Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller blad av rädisa

Kommissionens förordning (EU) 2021/1771