Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2021/1841 och 2021/1842

2021-10-26

2021/1841 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 6-benzyladenin och aminopyralid i eller på vissa produkter

2021/1842 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för flupyradifuron och difluoroättiksyra i eller på vissa produkter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 396/2005