Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i / på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1346

2022-08-16

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroxikinolin, pinoxaden och valifenalat i eller på vissa produkter