Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1435

2022-09-09

Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kalciumkarbonat, koldioxid, cyprodinil och kaliumvätekarbonat i eller på vissa produkter