Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1363

2022-08-18

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, azoxistrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxipyr, iprovalikarb och siltiofam i eller på vissa produkter