Ändring av EG-förordning 396/2005 Om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

2023-01-24

EG-förordning 2023/127 - om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl i eller på vissa produkter

EG-förordning 2023/128 - om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för benalaxyl, bromoxinil, klorsulfuron, epoxikonazol och fenamifos i eller på vissa produkter

EG-förordning 2023/129 - om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azoxistrobin, prosulfokarb, sedaxan och valifenalat i eller på vissa produkter

EG-förordning 2022/1363 (rättelse) - om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, azoxistrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxipyr, iprovalikarb och siltiofam i eller på vissa produkter