Ändring av EG-förordning 396/2005 Om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1264

2022-08-11

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fludioxonil i eller på vissa produkter