Ändring av EG-förordning 396/2005 Om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/1247

2021-08-06

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för mandestrobin i druvor och jordgubbar

Kommissionens förordning (EU) 2021/1247