Ändring av EG-förordning 333/2007 Om provtagningskrav för fisk och landlevande djur Ändrad genom EU-förordning 2022/685

2022-05-16

Om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller provtagningskraven för fisk och landlevande djur