Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om vitaminer och mineralämnen Ändrad genom EU-förordning 2022/2340

2022-12-15

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller extrakt av grönt te innehållande (-)-epigallokatekin-3-gallat