Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om monakoliner från fermenterat rött ris Ändrad genom EU-förordning 2022/860

2022-06-07

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller monakoliner från fermenterat rött ris