Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/2002

2022-10-31

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB i vissa livsmedel