Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om aromer och livsmedelsingredienser Ändrad genom EU-förordningarna 2021/1916 och 2021/1917

2021-11-10

EU-förordning 2021/1916 - Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimetyl-3-oxopropoxi)-2-metylkinolin[1]3-karboxylsyra i unionsförteckningen över aromämnen

EU-förordning 2021/1917 - Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 2-(4-metylfenoxi)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofen-2-ylmetyl)acetamid i unionsförteckningen över aromämnen

Kommissionens förordning (EU) 2021/1916 samt Kommissionens förordning (EU) 2021/1917 se sidan,

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 1334/2008