Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om aromämnen Ändrad genom EU-förordning 2022/1465

2022-09-12

Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen