Ändring av EG-förordning 1333/2008 samt 231/2012 Om användning av havrelecitin Ändrad genom EU-förordning 2022/1023

2022-06-30

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av havrelecitin i kakao- och chokladvaror som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG