Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/63

2022-01-20

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelstillsatsen titandioxid (E 171)

Kommissionens förordning (EU) 2022/63