Ändring av EG-beslut 2007/777 Om vissa köttprodukter mm från Förenade kungariket till unionen Ändrad genom EU-beslut 2020/2213

2021-01-11

Om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får importeras till unionen

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2213