SLVFS 2001:30

Dricksvatten

Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30 (2015-11-18, konsoliderad - alla ändringar inlagda)

Ändringar med mera

Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2011:3 (omtryck)

Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2013:4

Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2015:3

Information om ändring i dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2015:3 

Livsmedelsverket har genom en ändring i dricksvattenföreskrifterna genomfört Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten, härefter E-DVD.

Vilka berörs av ändringarna? 

Ändringarna berör många dricksvattenproducenter och kommer att innebära krav på att undersöka nya radioaktiva ämnen i dricksvattnet som tillägg i den utvidgade undersökningen. Det innebär i sin tur att nya undersökningsprogram måste fastställas av kontrollmyndigheten. Laboratorierna måste också kontaktas för att komma överens om analyser.

För att utreda eventuell förekomst av naturliga radioaktiva ämnen i dricksvattnet kommer alla dricksvattenproducenter som tar sitt vatten från en grundvattentäkt, inklusive ytvattenpåverkat grundvatten, att beröras av ett nytt krav på kontroll av naturliga radioaktiva ämnen i form av undersökning av total alfaaktivitet och total betaaktivitet.

För radonundersökningar görs inga ändringar av kraven på undersökning jämfört med tidigare.

Några dricksvattenproducenter i närheten av kärntekniska anläggningar och industrier som hanterar radioaktivt material kommer även att omfattas av krav på att undersöka ytterligare radioaktiva ämnen, främst tritium.

Om halterna av olika radioaktiva ämnen i dricksvattnet är låga kan kontrollmyndigheten bevilja undantag från kravet på undersökningar på samma sätt som undantag kan beviljas för andra undersökningar. Om halterna är höga måste verksamhetsutövaren se till att halterna sänks, till exempel genom att införa ny beredning i vattenverket.

Vad handlar föreskrifterna om? 

De huvudsakliga ändringarna i dricksvattenföreskrifterna är följande:

  • Det införs regler om undersökning av total alfaaktivitet, total betaaktivitet och tritium, liksom undersökning av andra radioaktiva ämnen i vissa fall och beräkning av indikativ dos.

  • Ett nytt begrepp parametervärde införs i föreskrifterna. Till skillnad från avvikelser från gränsvärden, då åtgärder alltid krävs, medför överskridande av ett parametervärde krav på åtgärder endast om det har identifierats en risk för människors hälsa.

  • Gränsvärdet för tritium ändras till att bli ett parametervärde. Därutöver införs parametervärden för total alfaaktivitet och total betaaktivitet.

  • Vissa ändringar, av främst redaktionell art, genomförs för att anpassa föreskrifterna till kraven i direktivet.

När börjar föreskrifterna gälla?

Föreskrifterna träder i kraft den 28 november 2015.

Var kan jag hitta ytterligare information?

Mer information finns i de dokument (Dnr 2015/07219) som bifogades vid remissen av föreskrifterna. 

Livsmedelsverket kommer att ta fram en vägledning till föreskrifterna.

Senast granskad 2015-11-20