LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak

Bakgrund

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, där så väl innehåll som struktur kommer att ses över. Som ett första steg i översynen har det tagits fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och godkännande samlas, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande. Bestämmelser om registrering av anläggningar där det bedrivs tillverkning av snus eller tuggtobak flyttas dock till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak för att bestämmelser som omfattar sådana anläggningar ska hållas samlade. Utöver en ny struktur och språkliga ändringar innebär ändringsföreskrifterna endast mindre justeringar jämfört med motsvarande bestämmelser i LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21. Exempelvis har krav på undertecknande vid anmälan för registrering tagits bort för att underlätta digitala anmälningar.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft och ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Vilka berörs av författningen?

Behöriga myndigheter och tillverkare av snus och tuggtobak berörs av föreskrifterna.

Mer information

Vad handlar föreskrifterna om?

I föreskrifterna samlas de regler som inom livsmedelslagstiftningens ram gäller för snus och tuggtobak. Som framgår av 1 § finns det bestämmelser också i tobakslagstiftningen.

Bakgrund

Reglerna rör tillsatser, aromer, nya ingredienser, märkning, hygien, faroanalys och kritiska styrpunkter, spårbarhet, främmande ämnen samt material och produkter i kontakt med snus och tuggtobak.

Tobak och tobaksprodukter utesluts ur EU:s livsmedelsdefinition. Enligt tidigare svensk lagstiftning omfattades även snus (baserat på tobak) och tuggtobak av livsmedelsbegreppet. Formuleringen i den nuvarande lagen - "jämställs med livsmedel" - har inneburit oklarheter om och i vilken mån regler i EG-förordningarna och övrig nationell lagstiftning är tillämpliga även på snus och tuggtobak.

Det finns regler om kontroll av snus och tuggtobak i 3 c och 3 d §§ i Livsmedelsverkets kontrollföreskrifter, LIVSFS 2005:21.

Föreskrifterna tydliggör vad som gäller i lagstiftningsdelen.

Senast granskad 2023-06-02