LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

Mer information

Information om ändring i föreskrifterna om snus och tuggtobak, LIVSFS 2016:3.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 11 april 2016.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Företagare, konsumenter och kontrollmyndigheter.

Vad innebär ändringarna?

LIVSFS 2016:3 innehåller ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak. Ändringarna innebär gränsvärden för tobaksspecifika nitrosaminer NNN och NNK samt för bens(a)pyren. Ändringarna innebär även att livsmedelstillsatsen Polyvinylpyrrolidon (E 1201) blir tillåten.

Vad handlar föreskrifterna om?

I föreskrifterna samlas de regler som inom livsmedelslagstiftningens ram gäller för snus och tuggtobak. Som framgår av 1 § finns det bestämmelser också i tobakslagstiftningen.

Bakgrund

Reglerna rör tillsatser, aromer, nya ingredienser, märkning, hygien, faroanalys och kritiska styrpunkter, spårbarhet, främmande ämnen samt material och produkter i kontakt med snus och tuggtobak.

Tobak och tobaksprodukter utesluts ur EU:s livsmedelsdefinition. Enligt tidigare svensk lagstiftning omfattades även snus (baserat på tobak) och tuggtobak av livsmedelsbegreppet. Formuleringen i den nuvarande lagen - "jämställs med livsmedel" - har inneburit oklarheter om och i vilken mån regler i EG-förordningarna och övrig nationell lagstiftning är tillämpliga även på snus och tuggtobak.

Det finns regler om kontroll av snus och tuggtobak i 3 c och 3 d §§ i Livsmedelsverkets kontrollföreskrifter, LIVSFS 2005:21.

Föreskrifterna tydliggör vad som gäller i lagstiftningsdelen.

Senast granskad 2019-07-03