LIVSFS 2009:3

Karenstider

Senare ändringar

Mer information

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider upphävs den 28 januari 2022 av LIVSFS 2021:13.

Föreskrifterna ersätts av bland annat EU-bestämmelser om veterinärmedicinska läkemedel som fastställts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel, som ska tillämpas från och med den 28 januari 2022. I förordning (EU) 2019/6, även kallad VMP-förordningen, fastställs regler för bland annat utsläppande på marknaden, tillverkning, tillhandahållande, kontroll och användning av veterinärmedicinska läkemedel. Förordningen syftar till att anpassa regelverket om veterinärmedicinska läkemedel till den vetenskapliga utvecklingen, de nuvarande marknadsförhållandena och den ekonomiska verkligheten, och samtidigt fortsätta att säkerställa ett gott skydd för djurs välbefinnande och hälsa och för miljön samt värna om folkhälsan.

Från och med den 1 mars 2009 har Läkemedelsverket en lista över gällande karenstider för i Sverige godkända läkemedel. Lista över gällande karenstider - Läkemedelsverket.

Senast granskad 2021-12-28