EU-förordning 664/2014

Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser.

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Övergångsbestämmelser, tillämpning och Ikraftträdande

Se artiklar 8 och 10.

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 1898/2006 och (EG) nr 1216/2007 ska upphöra att gälla.

Förordningen innehåller kompletterande regler om:

  • Undantag från artikel 5 i förordning (EU) nr 1151/2012, att foder uteslutande ska ha sitt ursprung i det avgränsade geogafiska området; om det inte är tekniskt möjligt får foder med ursprung utanför det avgränsade geografiska området användas men får aldrig överstiga 50 % av torrsubstansen utslaget på ett helt år.
  • EU-logotypen för SUB; SGB och GTS fastställs i bilagan.
  • Begränsning av produktspecifikationer till max 5000 ord för garanterade traditionella specialiteter.
  • Nationella invändningsförfaranden för gemensamma ansökningar.
  • Skyldighet att anmäla en överenskommelse inom ramen för ett invändningsförfarande.
  • Ändring av en produktspecifikation.
  • Avregistrering samt övergångsbestämmelser om bland annat att till och med den 3 januari 2016 ska följande ändringar gälla:
    a) För produkter med ursprung i unionen ska, i det fall det registrerade namnet används i märkningen, detta åtföljas antingen av relevant unionssymbol eller av den relevanta beteckning som avses i artikel 12.3 eller artikel 23.3 i förordning (EU) nr 1151/2012.
Senast granskad 2019-08-28