EU-förordning 1151/2012

Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

EU-kommissionens databas

Nedan finns en länk till EU-kommissionens databas, eAmbrosia, som innehåller information om beteckningar för vilka sökts skydd, offentliggjorda ansökningar samt registrerade skyddade beteckningar.

Information om rättelse till EU-förordning 2021/2117

Rättelsen innebär att vin som framställts före den 8 december inte behöver ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023 men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet. Vin som framställts efter den 8 december 2023 ska ange ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

” Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Information om EU-förordning 2021/2117

Bakgrund

  • Genom ändringarna harmoniseras ansöknings- och ändringsförfaranden för produktspecifikationer för skyddade beteckningar (ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.)
  • Reglerna för vinsektorn utvidgas till att omfatta även avalkoholiserade och delvis avalkoholiserade viner.
  • Obligatoriska märkningsuppgifter för vin och aromatiserade viner ska inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning (ska tillämpas från och med den 8 december 2023)

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 7 december 2021.

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. 
Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022. 
Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. 
Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar, vinproducenter, livsmedelsföretagare som handlar med vinprodukter, systembolaget, importörer av vinprodukter med flera.

Fördjupad information om EU-förordning 2021/2117 finns under "Mer information", se nedan.

Information om EU-förordning 1151/2012

Bakgrund

Inom ramen för EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter har ordningarna för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter inrättats. Skyddet gäller på hela Europeiska unionens territorium samt under vissa förutsättningar i tredje land. Kvalitetsordningarna har skapats för att hjälpa jordbrukarna att förmedla information om produkternas kvalitet och egenskaper samt för att garantera konsumenterna lämplig information.

Senast granskad 2023-08-31