EU-förordning 1135/2014

Godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Kommissionens förordning (EU) nr 1135/2014 av den 24 oktober 2014 om godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk.

När träder förordningen i kraft?

13 november 2014

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåståenden som godkänns.

Det godkända hälsopåståendet gäller folsyra.

Bakgrund

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökningarna har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.

Senast granskad 2020-06-23