EG-förordning 889/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Ändringar med mera

Kort information om EU-förordning 836/2014

Undantagsmöjligheten för användning för icke ekologiskt foder förlängs till och med 31 december 2017.

Kort information om EU-förordning 1358/2014

Ändringen av EU-förordning 1358/2014 röstades fram i november 2014. Förordningen innehåller särskilda regler om ekologiskt vattenbruk.

Kort information om EU-förordning 2016/673

I ändringen klargörs att även mikroalger omfattas av tillämpningsområdet för den ekologiska förordningen 834/2007. Övergångstiden för användning av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor förlängs med ett år. Tidsfristen för översyn av vissa oenologiska metoder förlängs till 1 augusti 2018. Bilagorna II (bekämpningsmedel), VI (fodertillsatser) och VIII (livsmedelstillsatser och
processhjälpmedel) har uppdaterats.

Senast granskad 2018-10-25