EG-förordning 834/2007

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2020-10-19