EG-förordning 1925/2006

Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

Ändringar med mera

Kort information om EU-förordning 2017/1203

Kommissionens förordning (EU) 2017/1203 av den 5 juli 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller organiskt kisel (monometylsilantriol) och kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) som tillsätts i livsmedel och för användning vid tillverkning av kosttillskott

Bakgrund

I bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen samt former av dessa som får tillsättas i livsmedel. Enligt artikel 3.3 i den förordningen ska ändringar av förteckningen i bilaga II till den förordningen antas med beaktande av Efsas yttrande. Efter en begäran om att kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) skulle läggas till som en kalciumkälla i förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 antog Efsa vetenskapligt yttrande om säkerheten hos kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) som kalciumkälla med slutsatsen att det är en säker källa, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Vad gäller förordningen?

Förordning 2017/1203 innebär att kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) läggs till förteckningen i bilaga II till förordning 1925/2006 och därmed blir tillåten som kalciumkälla för tillsättning i livsmedel .

Vem berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter.

Ikraftträdande

Förordningen träder ikraft den 26 juli 2017.

Senast granskad 2017-09-12