Webbinarium: Mat och dricksvatten i kris och krig

Illustration över samhälle med flygplan över.

Livsmedelsverket bjuder in till ett webbinarium om dricksvatten- och livsmedelsförsörjning den 5 maj.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har regeringen beslutat att stärka både det militära och civila försvaret. En fungerande livsmedels- och dricksvattenförsörjning är avgörande för att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning även i kris och värsta fall krig.

För att det ska fungera måste alla aktörer inom hela kedjan arbeta med att stärka sin beredskap. Den snabba utvecklingen inom området kräver regelbunden kunskap och information.

Därför bjuder Livsmedelsverket, i rollen som samordnare av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, in till ett webbinarium. Efter fjolårets uppskattade webbinarium om dricksvattenförsörjning breddar vi och inkluderar i år även övrig livsmedel (mat). 

Programmet vänder sig till VA-huvudmän och myndigheter inom dricksvattenområdet samt till branschorganisationer, företagare och leverantörer inom övrig livsmedelsförsörjning.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi hoppas på ett brett deltagande.  

Innehåll

Syftet är att ge information om omvärldsläge, pågående och kommande arbete och krav samt det stöd som finns gällande beredskapsplaneringen för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen.

Under förmiddagen presenteras gemensam information som berör både livsmedels- och dricksvattenförsörjningen och på eftermiddagen genomförs två parallella pass. Då kommer följande ämnen preliminärt att avhandlas:

  • Omvärldsläget (Försvarshögskolan)
  • Krigsplacering och civilplikt (MSB)
  • Energiförsörjning (Energimyndigheten)
  • Nya EU-direktiv, NIS och CER (MSB)

Under eftermiddagen delas programmet upp i två parallella spår; dricksvatten och övriga livsmedel. Dricksvattenspåret ger bland annats tips på att komma igång eller att fortsätta om arbetet med riskanalys, riskbedömning och incidenthantering kopplat till i första hand nätverk och IT-system inom ramen för nuvarande NIS-lagstiftning. Under året färdigställs även en handbok om dricksvattenförsörjningen vid kris och civilt försvar som presenteras övergripande.

Livsmedelspasset presenterar pågående regeringsuppdrag om livsmedelsförsörjning, om vad ett NATO-medlemskap kan innebära för området samt föreläsning på ämnet Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen.

Anmälan

Programmet beräknas pågå klockan 9-15. Ett detaljerat schema läggs upp här i slutet av april. Du kan delta på hela eller delar av webbinariet och kan välja pass om livsmedelsförsörjning eller dricksvatten under eftermiddagen.

Anmäl frågor i förväg

Inga frågor kommer att kunna ställas under dagen men du kan ställa frågor och lämna önskemål om innehåll i samband med anmälan till webbinariet. Du är även välkommen att höra av dig med frågor efter webbinariet.

Senast granskad 2023-03-06