Välkomna att diskutera - Ett hållbart livsmedelssystem

Hur kan vi som myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar ser aktörerna i systemet och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? 

En grupp myndigheter har enats kring gemensamma målbilder för det svenska livsmedelssystemet. Den 31 maj presenterade vi målbilderna och diskuterade hur vi går vidare tillsammans med representanter från näringslivet, akademin och civilsamhället.

Inbjudan till ett-hållbart livsmedelssystem

Plats: Naturvårdsverket, Stockholm samt digitalt. 

Ta del av inspelningen från seminariet på denna länk.

Ta del av diskussion och inspel från deltagare på seminariet på denna länk.

Presentationen hittar du här.

Slutredovisning och målbilder finns på denna länk.

Tid: 09.00 – 11.30
Datum: 31 maj 2022

Program
Moderator: Marie Persson, Tillväxtverket

09:00 Välkomna - Anna Olofsson, Länsråd på Länsstyrelsen i Örebro län

09:10 Varför behöver matsystemet utvecklas?
Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör Naturvårdsverket
Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

09:20  Resultat och målbilder – Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem  Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket

10.00 Röster från systemet
Peter Borring, lantbrukare
Sara Sundquist, näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen
Lovisa Forsell, avdelningschef, Länsstyrelsen
Anna Richert, senior matexpert, WWF
Olga Grönvall Lund, grundare, Reformaten
Ulf Sonesson, forsknings- och affärsutvecklare, RISE
Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige

11.00  Panelsamtal
Annica Sohlström, Generaldirektör Livsmedelsverket
Daniel Skavén Ruben, Head of Strategy & Special Projects på Stockeld Dreamery
Peter Borring, lantbrukare
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige

11.25 – 11.30  Summering och avslut
Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

Arbetet har utgjort ett av sju programområden inom Miljömålsrådet och pågått från mars 2021 till maj 2022.  Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem har syftat till att uppnå samsyn om vad som karaktäriserar ett hållbart svenskt livsmedelssystem och har resulterat i tre leveranser:

  • Myndighetsgemensamma målbilder för arbetet med ett hållbart livsmedelssystem
  • En översyn av hur befintliga mål och strategier styr det svenska livsmedelssystemet.
  • En översyn av nuvarande uppföljning av det svenska livsmedelssystemet

I arbetet har följande myndigheter medverkat; Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten samt Vinnova. Livsmedelsverket har varit drivansvarig för programområdet.

Om miljömålsrådet

Regeringen inrättade 2014 ett Miljömålsråd för att stärka berörda myndigheters roll i att genomföra de mål som lagts fast i miljöpolitiken. Rådet består av generaldirektörer för 18 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna.  Miljömålsrådet är en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Miljömålsrådet har fram till 2022 arbetat i sju programområden:

  • Ramverk för nationell planering
  • Staten går före
  • Styrmedel för hållbar konsumtion
  • Hållbar elektrifiering
  • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen
  • Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem
  • Insatser för grön infrastruktur

Relaterade länkar

Senast granskad 2022-05-05