Krisberedskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att samhället ska kunna hantera händelser i hela hotskalan, såväl små som stora olyckor, kriser och i förlängningen krig. Krisberedskapen syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Ansvarsprincipen

Den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap baseras på den så kallade ansvarsprincipen, vilket innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer.

Livsmedelsverket har därför samma ansvar under en kris som under normala förhållanden. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar att arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera och lösa kriser.

Smitta, extrema natur- och väderhändelser och störningar i dricksvattenförsörjningen är några exempel på vad som skulle kunna utvecklas till kriser. En kris kan också uppstå avsiktligt, till exempel vid medveten spridning av farliga ämnen.

Risk och sårbarhetsanalys

För att ha en så bra beredskap som möjligt genomför Livsmedelsverket årligen en risk- och sårbarhetsanalys. I risk- och sårbarhetsanalysen bedömer vi riskerna inom livsmedelsområdet och analyserar också vår egen förmåga att hantera inträffade händelser.

Krisledningsgrupp

För att kunna agera snabbt vid inträffade kriser har Livsmedelsverket en krisledningsgrupp som leder och samordnar krishanteringen. Som stöd för arbetet finns olika expertgrupper med kompetens för olika typer av kriser. Som stöd finns också ett krisledningsrum och krisplaner.

Samverkan och övning

Livsmedelsverket samverkar med andra myndigheter i  hanteringen av en kris. För att krishanteringen ska fungera krävs utbildning och övning. Verket deltar regelbundet i övningar för myndigheterna och arrangerar egna övningar.

Tjänsteman i beredskap

För att vara så beredd som möjligt har Livsmedelsverket en tjänsteman i beredskap. Det betyder att myndigheten ständigt har en person i tjänst för att komma igång så snabbt som möjligt vid en kris.

 

 

Senast granskad 2018-09-28