Nya beräkningar av hur mycket salt svenskar äter

2023-02-17

I Sverige får vi i oss alldeles för mycket salt. Nya beräkningar visar att män i snitt får i sig 9–12 gram salt per dag och kvinnor lite mindre, i snitt 7–10 gram per dag. Detta är betydligt högre än målet, som är att komma ner till 6 gram om dagen. Det visar Livsmedelsverkets analys av befintliga data.

Ett högt intag av salt har negativa effekter på hälsan. För mycket salt kan bland annat leda till högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Skattningar visar att så mycket som var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige orsakas av för mycket salt. Det pågår därför satsningar i Sverige för att minska befolkningens saltintag.

Del i regeringsuppdrag om att sänka saltintaget

Livsmedelsverket har ett uppdrag från regeringen att undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel.

– För att kunna sätta mål för saltsänkning och sedan följa upp de insatser som görs behövs kunskap om hur högt saltintaget är i befolkningen. Livsmedelsverket har därför analyserat befintlig data och utifrån det uppskattat saltintaget, säger Josefin Edwall Löfvenborg som har gjort sammanställningen.

Data från matvaneundersökningar och urinmätningar

Underlaget baseras på Livsmedelsverkets rikstäckande matvaneundersökningar Riksmaten vuxna 2010­­­­–11 och Riksmaten ungdom 2016–17, där närmare 1 800 vuxna och drygt 3 000 ungdomar rapporterat vad de ätit och druckit. För ett mindre antal deltagare finns även data för natriumutsöndring i urin. Från det kan det totala intaget av salt (natriumklorid) skattas. Underlaget har kompletterats med urinprovsdata insamlade mellan 2014 och 2018 från närmare 11 000 kvinnor och män i åldern 50-65 år inom kohorten The Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study (SCAPIS).

Högt saltintag hos både vuxna och ungdomar

Sammanställningen visar att intaget av salt är högt bland både vuxna och ungdomar. Det genomsnittliga saltintaget skattas till 7–10 gram per dag för kvinnor och 9–12 gram per dag för män. Skillnaden i saltintag mellan kvinnor och män beror delvis på att män ofta har ett högre totalt energiintag och därmed får i sig mer salt.

För ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet uppskattas saltintaget vara 6–8 gram per dag för tjejer och 7–11 gram per dag för killar. Högst är intaget bland killar på gymnasiet med ett genomsnittligt intag på 11 gram per dag. I den här åldersgruppen har killarna ett högre saltintag än tjejerna även när man tar hänsyn till skillnader i totalt energiintag.

Mest salt från kött- och charkprodukter och bröd

Enligt Riksmaten-undersökningarna är kött- och korvprodukter och bröd stora saltkällor. Bland ungdomar är även pastarätter en betydande källa till salt. Även Livsmedelsverkets senaste så kallade matkorgsundersökning från 2015 visade att kött, särskilt charkprodukter, och spannmålsprodukter var de största källorna till salt på befolkningsnivå.

Begränsat med data

Det är svårt att mäta saltintag. I den här sammanställningen har vi utgått från både självrapporterad kostdata och data från urinprover, ändå finns risk för såväl under- som överskattning av saltintaget. Den mest tillförlitliga metoden är att samla all urin från en person under 24 timmar, allra helst vid upprepade tillfällen. Men det kan vara svårt att genomföra i praktiken, bland annat då det kräver stort engagemang från deltagaren. I undersökningarna som ingår i denna analys har istället deltagarna lämnat ett urinprov som tagits antingen på morgonen (SCAPIS) eller när som helst under dagen (Riksmaten). Sedan har formler använts för att skatta det totala intaget av salt per dag.

För att kunna följa upp och utvärdera effekterna av ett saltminskningsprogram behövs framöver en tydligare baslinjemätning och resurser för att på ett tillförlitligt sätt monitorera förändringar i befolkningens saltintag.

Rapporten: