Nu startar arbetet med att ta fram nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

2021-09-30

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket jobbar gemensamt i ett regeringsuppdrag för att ta fram förslag till  nationella mål med indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Den första delredovisningen är inskickad och innehåller en planering av hur arbetet ska genomföras. En viktig del i uppdraget är att involvera olika aktörer för att få en bred förankring.

Ohälsosam livsmedelskonsumtion är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förtida död i Sverige. Hur vi äter behöver också bli mer jämlikt, jämställt och miljömässigt hållbart. Men, det är möjligt att ändra livsmedelskonsumtionen och förebygga ohälsa. För att göra det behövs tydliga mål att sträva emot. Och med hjälp av rätt indikatorer kan arbetet både synliggöras och följas upp. Detta ska Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket gemensamt utveckla i ett nytt regeringsuppdrag.

- Det är väldigt positivt att vi fått uppdraget som kommer kunna ge en tydlig inriktning för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion framåt. Det är en stor styrka att vi ska genomföra projektet tillsammans eftersom våra gemensamma kunskaper och olika perspektiv behövs när vi tillsammans med andra aktörer ska arbeta fram förslag till nationella mål, säger Veronica Öhrvik som är Livsmedelsverkets projektledare för uppdraget.

Målen kommer, efter att de fastställts, att vara vägledande för såväl regionernas och kommunernas folkhälsoarbete men också för livsmedelsbranschen och civilsamhället. Därför kommer många aktörer att involveras i arbetet för att identifiera behov, utmaningar och möjligheter, men också för att ta in kunskap.

- Den matrelaterade hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen och vi behöver stärka förutsättningarna för alla att äta hållbart och hälsosamt. Mål och indikatorer för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion kan ge nödvändiga incitament för prioritering och kraftsamling, säger Lena Hansson som är projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Uppdraget drivs gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket och ska slutredovisas 31 januari 2024. En delrapport kommer att redovisas 31 januari 2023.

Frågor om uppdraget besvaras av 

Livsmedelsverket: Veronica Öhrvik, Veronica.Ohrvik@slv.se