Från Hållbar till Miljösmart - med ett tydligt syfte

2020-10-02

Livsmedelsverket har i sina råd och riktlinjer för offentliga måltider en  Måltidsmodell med sex kvalitetsaspekter som lyfter helhetsperspektivet på måltiden. Alla sex pusselbitar behövs för att en måltid ska bli hållbar och bra. En av pusselbitarna byter nu namn.

När Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus publiceras i nästa vecka har pusselbiten Hållbar bytt namn till Miljösmart. Helt i linje med verkets hållbarhetsarbete, där hållbarhet står för så mycket mer än miljö. Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhets- och måltidskvalitetsaspekter vi egentligen fokuserar på i den aktuella pusselbiten.

Hållbarhetsperspektivet är fortsatt starkt – kanske starkare än någonsin

Livsmedelsverket kommer framöver, i våra råd och riktlinjer, att prata om hållbara måltider ur ett bredare perspektiv där vi inkluderar både miljömässiga, sociala (inklusive hälsomässiga) och ekonomiska aspekter. Det går i linje med hela Livsmedelsverkets hållbarhetsarbete där vi definierar hållbara matvanor som en livsmedelskonsumtion som både bidrar till en god hälsa och till att miljökvalitetsmålen nås. Hållbarhet i alla dess dimensioner ska genomsyra Livsmedelsverkets verksamhet, riktlinjer, råd och rekommendationer.

När vi använder begreppet miljösmarta måltider syftar vi på måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling i enlighet med de nationella miljömålen. Miljösmarta måltider handlar med andra ord om måltider som minskar matkonsumtionens negativa miljöpåverkan.

Namnbytet innebär ingen egentlig skillnad i rådens eller riktlinjernas innehåll utan är enbart ett sätt för Livsmedelsverket att kommunicera på ett ännu mer konsekvent och tydligt sätt.