Det svenska livsmedelssystemet under lupp

2021-03-22

I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en genomgång av det svenska livsmedelssystemet ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Rapporten presenterar även en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder för att livsmedelssystemet ska bli mer hållbart.

I rapportens inledning föreslår Jordbruksverket en definition på hållbara livsmedelssystem och presenterar några konkreta aspekter som systemet kan bidra till utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna - ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet (inklusive hälsa) och miljömässig hållbarhet.

Mycket som pågår men mer behövs

Kartläggningen i rapporten visar på många initiativ bland företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Men för att öka takten föreslår Jordbruksverket bland annat att myndigheter ska få ökade resurser för att kunna ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara. Andra förslag är ökad innovationstakt, tydligare myndighetsansvar, utveckling av tydliga mål och ytterligare datainsamling och analyser, bland annat genom att förbättra statistiken över livsmedel som köps in till vård, skola och omsorg. 

Jordbruksverket konstaterar att det är viktigt att de satsningar som pågår hålls igång, följs upp och vidareutvecklas. Här kan regering och myndigheter ta en tydligare roll för att stötta initiativ, samordna och kommunicera kring arbetet.

En del av livsmedelsstrategin

Studien har genomförts som en del i Jordbruksverkets arbete med livsmedelsstrategin. Livsmedelsverket har varit mycket involverade i flera delar av arbetet tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Tillväxtverket.

Start för utökat samarbete

Förra veckan startade ett nytt myndighetssamarbete som tar vidare arbetet med hållbara livsmedelssystem inom ramen för Miljömålsrådet (se länk nedan). Myndigheterna har gemensamt åtagit sig att komma överens om hur vi i Sverige ska producera och konsumera livsmedel på ett hållbart sätt. Bland annat genom att:

  • uppnå samsyn bland deltagande myndigheter om vad som karaktäriserar en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige
  • identifiera de viktigaste förändringarna som behöver ske
  • analysera hur nationellt beslutade strategier och handlingsplaner stödjer en sådan omställning

Arbetet heter "Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem" och pågår under mars 2021 till maj 2022. Syntesarbetet koordineras av Livsmedelsverket, kontaktperson Anna-Karin Quetel anna-karin.quetel@slv.se

Jordbruksverkets rapport utgör ett viktigt underlag tillsammans med många andra svenska och internationella studier och sammanställningar på området. Livsmedelsverket bidrar också med ett eget underlag under våren i form av förslag på nationella mål och indikatorer för en hållbar livsmedelskonsumtion.

Internationellt toppmöte om livsmedelssystem

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Livsmedelsverket deltar i det förberedande arbetet genom Näringsdepartementet.