Arbetsmetoder i Ett nytt recept för skolmåltider

Flicka vattnar växter i ett växthus.

I projektet Ett nytt recept för skolmåltider arbetar vi både nationellt och lokalt och över organisations- och sektorsgränser för att skapa ett skolmåltidssystem som är mer hållbart för miljön, hälsan och ekonomin. Här kan du läsa mer om projektets arbetsmetoder.

Kartläggning av skolmåltidssystemet

För att ta reda på vad som måste ändras för att skolmåltiderna ska kunna bli mer hållbara för miljön, hälsan och ekonomin var ett av de första stegen i projektarbetet att rita en systemkarta över skolmåltidssystemet. Den beskriver vilka delar som ingår i systemet och viktiga hinder och framgångsfaktorer.

I arbetet med den identifierades åtta nyckelområden som om de förändras kan bidra till att göra skolmåltiderna mer hållbara. Vi kallar de här områdena för hävstänger. Det är kopplat till dem som de fyra kommuner som är projektets utvecklingsmiljöer – Hofors, Vallentuna, Munkedal och Karlstad –  tar fram och testar lösningar.

Praktiskt innovationsarbete – prototyper för att testa lösningar

Utvecklingsmiljöerna får stöd av expertis inom tjänstedesign för att generera idéer, samskapa samt testa möjliga lösningar på problemen. De får också stöd kring organisationsutveckling, samverkan över förvaltningsgränser samt stöd i policyutveckling.

Genom en intensiv innovationsprocess under våren 2021 tog utvecklingsmiljöerna tillsammans med inbjudna experter fram över 100 förslag på lösningar på de identifierade utmaningarna. Av dessa valdes slutligen 11 ut som under hösten 2021 förvandlas från idé till prototyp för att kunna testas i verksamheterna.

Policylabb för att utveckla regelverk och styrmedel

Smart policyutveckling, eller så kallade policylabb, kan användas för att lösa utmaningar där man behöver samarbeta mellan flera olika discipliner eller intressenter för att hitta smartare sätt att styra en verksamhet. Det handlar om att se över hur policyer (regelverk, riktlinjer, styrdokument, tolkningar av praxis, osv.) och andra styrande faktorer (normer, incitament, kompetens) kan utvecklas för att främja innovation.

I policyutveckling utgår man från hur medborgaren upplever tjänsten eller funktionen i samhället. I verktygslådan finns flera olika arbetsmetoder som kan användas beroende på vilken policy som behöver utvecklas. Policyutveckling kan handla såväl om förändring som om tolkning av regler.

I Ett nytt recept för skolmåltider kan policyutveckling komma att användas dels för att hantera de hinder och utmaningar som upptäcktes under den första fasen och kartläggningen av skolmatssystemet, dels för att hantera hinder och utmaningar som upptäcks av utvecklingsmiljöerna i deras arbete med att utveckla och testa lösningar.

Exempel på identifierade policyutvecklingsområden i projektet:

  • Stöd och regler runt upphandling
  • Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i skolmåltidssystemet
  • Gemensamma målsättningar för skolmåltiderna

Den 8 oktober 2021 ordnade Vinnova och Livsmedelsverket ett webbinarium om det pågående arbetet i projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet syftar till att hitta och testa lösningar för att ställa om till ett mer hållbart skolmåltidssystem.

Hållbart skolmåltidssystem

Senast granskad 2021-11-11