Vad har kompetenscentrum egentligen gjort de senaste åren?

2020-02-28

För några veckor sedan skickade vi in vår slutredovisning för arbetet med att driva utvecklingen av de offentliga måltiderna inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi 2017-2019. Här finns massor att grotta ner sig i för den nyfikne!

Här nedan kommer en liten sammanfattning, men vill du ta en titt på hela rapporten hittar du den här.

Rapportens sammanfattning

Livsmedelsverket har haft i uppdrag att inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi fortsätta arbetet med att utveckla och driva ett kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Projektet har totalt tilldelats 12 miljoner kr i bidragsmedel för åren 2017-2019 (4 miljoner kr per år). Kompetenscentrums arbete har kopplats till Agenda 2030 med ett helhetsperspektiv på bra måltider. Stor vikt har lagts vid frågor som rör miljömässigt och näringsmässigt hållbar konsumtion samt måltidernas sociala betydelse.

Insatserna har bestått i att ta fram en flerårig plan för uppföljning av de offentliga måltidsverksamheterna, revidera råd om äldreomsorgens, skolans och sjukhusens måltider, sammanställa och sprida goda exempel från lokala verksamheter, anordna årliga konferenser för måltidsbranschen, nätverksträffar för LSS-verksamheter och andra mötesplatser för den offentliga måltidsbranschen och lokala och regionala beslutsfattare, samt genom press- och mediearbete delta i samhällsdebatten om offentliga måltider.

I arbetet har Livsmedelsverket samarbetat med flera andra nationella myndigheter och organisationer på måltidsområdet. Arbetet har lett till ett ökat förtroende för Livsmedelsverket i frågan och en ökad andel kommuner med styrdokument för måltiderna där de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets råd. Arbetet kan anses svara väl mot behovet hos landets måltidschefer och har på olika sätt bidragit till målet för det strategiska området Konsument och marknad i Sveriges livsmedelsstrategi. Den upparbetade plattformen kommer att bibehållas och vidareutvecklas med fortsatt uppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin framåt.

Fortsättning följer!

Nu har vi ju som vi tidigare skrivit om ett fortsatt uppdrag ända fram till 2025! De prioriterade åtgärder som vi lyfter i slutredovisningen är:

  • Fastställa en långsiktig plan för kartläggning och uppföljning av de offentliga måltiderna.
  • Utveckla ett förbättrat stöd till beslutsfattare i kommuner och regioner, t ex nämndledamöter och förvaltningschefer.
  • Stärka ett bredare systemperspektiv kring måltiderna genom att koordinera ett missionorienterat arbete kring skolmåltider – Ett nytt recept för skolmåltider. Målet är att designa och möjliggöra ett skolmåltidssystem som i större utsträckning än idag bidrar till en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kompetenscentrum medverkar även i ett liknande arbete kring äldreomsorgsmåltider – Nollvision undernäring för äldre. Båda projekten är delfinansierade av Vinnova.
  • Säkerställa en fortsatt nära samverkan med andra myndigheter för att driva utvecklingen av landets offentliga måltider.

Under 2020 kommer vi ta fram en långsiktig plan för vårt fortsatta arbete. Vi håller er såklart uppdaterade här på bloggen!

Men ta gärna en titt i slutredovisningen om du vill få en bra överblick av vad vi arbetat med under 2017-2019. Och kom gärna med inspel, ris och ros! Här på bloggen, på mejl eller lyft luren! Eller nästa gång vi ses!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider