Nya rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

2020-02-13

Idag publiceras Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Fokus ligger på tolkningen av vilka barn som har rätt till specialkost och när läkarintyg ska krävas.

Ökad efterfrågan på specialkost

De senaste åren har många kommuner vittnat om en inflation i specialkoster, framförallt i form av så kallade önskekoster. Det har lett till ökade kostnader och merarbete i köken. Detta har väckt frågan om vilka som egentligen har rätt till anpassade måltider i skolan? Att frågan blir så komplex beror på att många olika lagstiftningar och därmed myndigheter styr området. Vi har tidigare lyft detta på Måltidsbloggen.

Det finns även en sammanfattande sida om specialkost på Livsmedelsverkets webbplats.

Kost och Närings egna tolkningar och rekommendationer

Då det fortfarande saknas konkreta riktlinjer från myndigheterna har Kost & Näring tagit tag i frågan och gjort egna tolkningar. Syftet är att se till att kommuner och skolor gör samma, likvärdiga tolkningar. Rekommendationerna finns publicerade här.

Visar på behovet av ett tydligare stöd från myndigheterna

Rekommendationerna visar på det stora behov av vägledning kring specialkost som finns bland kommuner och fristående verksamheter inom förskola och skola. Livsmedelsverket ger stöd för detta behov men vi kan dock inte ta ställning till Kost & Närings tolkningar av lagstiftning och sakfrågor som i många fall ligger utanför Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Livsmedelsverket har vid flera tillfällen lyft behovet av ett myndighetsgemensamt stöd kring specialkoster i vård, skola och omsorg. Vi ser att mycket skulle kunna tolkas och tydliggöras om:

  • Socialstyrelsen, Skolverket och Livsmedelsverket fick i uppdrag att i samråd med SKR uppdatera vägledningen för elevhälsan med ett avsnitt om specialkostrutiner
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten fick i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för hur måltiderna och måltidsmiljön bör anpassas för elever med neuropsykiatriska diagnoser. 

Viktigt att det blir rätt

Vi kommer med stort intresse följa det fortsatta arbetet med Kost och Närings rekommendationer kring specialkost och anpassade måltider. Det är viktigt att barn med rätt till specialkost och anpassade måltider verkligen får mat de mår bra av. För barnets bästa. Vi på Livsmedelsverket är mycket angelägna om att arbeta tillsammans med de andra myndigheterna på området för att fortsätta tydliggöra hur anpassningar görs på bästa sätt.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider