I spåren av pandemin – hur har de offentliga måltiderna påverkats?

2021-02-08

Mindre hälsosamt måltidsutbud och stängda seniorrestauranger, men också ökad krisberedskapsförmåga och samarbete över gränser. Coronapandemin beskrivs ha haft både positiv och negativ påverkan på måltidsverksamheter i skola, vård och omsorg. Det framkommer i en mindre kvalitativ kartläggning som gjorts av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Varje dag serveras 3 miljoner offentliga måltider i Sverige – i förskolan, skolan, äldreomsorgen och på sjukhus. Coronapandemin har ställt krav på snabba omställningar för att säkra kökens livsmedelstillgång, hantera sjukfrånvaro bland personalen och förhindra trängsel i restaurangerna i vård, skola och omsorg.

Förändringar som kan påverka folkhälsan

Bufféer och salladsbord i skolor och förskolor har många gånger minskats eller tagits bort för att minska köbildning och hantera sjukfrånvaro i personalen. Det kan leda till negativa effekter på barnens hälsa. För barn från socioekonomiskt sårbara familjer är skollunchen särskilt viktig och bidrar till att utjämna skillnader i matvanor och hälsa.

Risker inom äldreomsorgen

Även måltiderna i äldreomsorgen har påverkats negativt. Stängda seniorrestauranger riskerar att öka ensamheten bland äldre som bor hemma, och därmed risken för undernäring.

Ökad krisberedskapsförmåga i offentliga kök

Pandemin har tydliggjort de offentliga kökens samhällsviktiga roll. En del kommuner uppger att de fått möjlighet att testa, uppdatera och utveckla befintliga beredskapsplaner. Andra har identifierat brister och utvecklingsområden i beredskapen för måltiderna. Som ett stöd i utvecklingen tar Livsmedelsverket fram en beredskapshandbok riktad till kommunala och regionala måltidsorganisationer.

Om undersökningen

Verksamheter i 25 kommuner och 4 regioner i landet har beskrivit hur de offentliga måltidsverksamheterna påverkats av och hanterat pandemin. Det finns en stor spridning i verksamhetstyper och kvalitativ metod har används. Resultaten ska ses som exempel på hur de offentliga måltiderna i Sverige påverkats av covid-19-pandemin. Materialet är inte representativt för landet i stort.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider