Hej beslutsfattare, du har fått post!

2020-12-04

I dagarna går ett brev ut till ett flertal beslutsfattare inom Sveriges regioner. Brevet innehåller Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Även om fokus nu upptas av att bekämpa pandemin, kvarstår det faktum att måltider som uppskattas och äts upp är en grundförutsättning för hälsa, rehabilitering och välmående. Goda och hållbara måltider kanske rent av aldrig har varit viktigare än nu?

Mål(tiderna) i sikte

Breven är adresserade till regionernas sjukhusdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnder och ordföranden i regionstyrelser. Samverkan är nyckeln till bra måltider och det kommer en tid efter pandemin. Kroka arm med era beslutsfattare och lyft upp måltiderna på bordet! Varför inte boka in en gemensam tid redan nu för att prata mat och hur ni kan driva utvecklingen tillsammans?

Här nedan kan du läsa följebrevet, underskrivet av Livsmedelsverkets Generaldirektör Annica Sohlström.

Till dig som är sjukhusdirektör

I oktober publicerade Livsmedelsverket nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. De vänder sig till dig som sjukhusdirektör eftersom du i din roll sätter mål och ramar för måltiderna – hur de ska bidra till vården och regionens hälso- och hållbarhetsarbete. Med det här brevet vill vi uppmärksam­ma dig på de nya riktlinjerna, även om vi förstår att ditt fokus nu är på coronapandemin. Men det kommer en tid efter pandemin.

Måltiderna är en viktig del av en god vård. Idag är nära hälften av alla som läggs in på sjukhus undernärda eller riskerar undernäring. Det leder till ökat vårdbehov och längre vårdtider. För en undernärd patient är maten avgörande för att medicinsk behandling ska få effekt, för immunförsvaret och tillfrisknandet. Viktigt inte minst mot bakgrund av coronapandemin.

Men alltför ofta blir maten kvar på tallriken. För att motverka det behöver måltiderna bli en tydligare del av vården och det personcentrerade arbetssättet. Forskning visar att personcentrerade måltider, som utgår från individens behov och önskemål och låter patienten vara delaktig i beslut kring måltiden, ökar närings- och energiintaget. Då kan måltiderna ge optimal effekt och valuta för pengarna.

Ett personcentrerat arbetssätt kräver en flexibel organisation och att vårdpersonalen har den kunskap och tid som krävs. Här har stöd och tydlig styrning från sjukhusets ledning en avgörande betydelse.

Bra måltider på sjukhus är alltså en viktig del av regionens arbete för en effektiv vård och jämlik hälsa för alla. Ett hälsosamt utbud på hela sjukhuset har även en pedagogisk och hälsofrämjande roll för patienter, närstående och personal. Och inte minst – en god måltid är viktig för patientens trivsel och upplevelse av hela sjukhusvistelsen.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider