Upphandling av mat och måltider

Varje dag serveras över 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Vid upphandling och inköp av mat och måltider har de offentliga verksamheterna stora möjligheter att ta aktiv del i att dessa måltider är goda, hållbara, näringsriktiga och samtidigt bidrar till att uppnå samhälleliga mål.

Måltider med stor potential

Varje dag serveras över 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Enligt siffror från Konkurrensverket köpte stat, kommuner och landsting in livsmedel till skola, vård och omsorg för cirka 8,3 miljarder kronor år 2013. Dessutom köptes samma år måltidstjänster till skola, vård och omsorg för 1,7 miljarder kronor. Även om dessa inköp tillsammans enbart utgör cirka 4 procent av den totala svenska marknaden av livsmedel och måltidstjänster har de stort symboliskt värde. 

Den offentliga måltidens huvudsakliga syfte är att erbjuda goda, hälsosamma och hållbara måltider till matgästerna. Utöver detta kan måltiden användas som ett verktyg för att uppnå strategiska mål på många områden, exempelvis miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, pedagogiska värden, regional utveckling och ett starkt lokalt näringsliv. 

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar olika typer av varor eller tjänster. Exempel på upphandlande myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner, landsting, kommunala eller statliga bolag och styrelser. 

All typ av offentlig upphandling styrs av upphandlingsreglerna. I Sverige har vi lagen om offentlig upphandling (LOU) att förhålla oss till. LOU och reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet och reglerna finns till för att ta tillvara konkurrensen på marknaden och för att hushålla med skattemedlen på bästa sätt.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd i frågor om livsmedelsupphandling

Upphandlingsmyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer när det gällar strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns stöd, material, verktyg och kontaktuppgifter.

Checklista för upphandling av mat och måltider utifrån Måltidsmodellen

I samband med upphandling kan Måltidsmodellen användas som stöd för de som planerar och tar fram upphandlingsunderlag. Vilka delar av modellen som är mest relevanta beror på om det är enbart livsmedel eller hela måltidstjänster som ska upphandlas. Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten har tillsammans utvecklat en checklista som möter intentionen i Måltidsmodellen, samtidigt som upphandlingen främjar sunda offentliga affärer.

Regeringens ekologiska mål

Senast granskad 2018-03-23