Krisberedskap för offentliga kök

Offentliga måltider har en betydande roll i Sveriges krisberedskap. Tillgången på mat och dricksvatten är en kritisk resurs för flera offentliga verksamheter, framförallt vård och omsorg.

Det ansvar som kommuner och regioner har för medborgarna i vardagen gäller även vid kris. Det kallas för ansvarsprincipen. Det är därför nödvändigt att planera för att måltider alltid ska kunna serveras, redan innan krisen inträffar.
Att ta fram specifika rutiner för en krissituation kan kännas svårt och otänkbart i förväg. Men när krisen väl kommer är det bra att ha något att förhålla sig till.

Ett sätt att börja kan vara att lista vad som krävs för att verksamheten ska fungera, såsom el, vatten, personal, transporter, it,  med mera. Tänk sedan vad som händer om något av det försvinner. Utifrån det gör ni en riskbedömning och tar fram en plan för hur ni kan minska effekterna av en sådan störning.

Ni kan även tänka utifrån olika scenarion och ta fram planer efter det.

Livsmedelsverket arbetar, tillsammans med andra aktörer, med att ta fram en handbok som ska stödja måltidsorganisationer i kommuner och regioner i deras framtagande av beredskapsplaner. 

Samverkan och överenskommelser

Arbetet bör ske ihop med andra verksamhetsområden. Förutom medarbetare i måltidsverksamheten kan vård- och omsorgsförvaltningen, tekniska kontoret, säkerhet- och beredskapsorganisationen, miljöförvaltningen, dricksvattenproducenter, kommunikationsavdelningen och krisledningsfunktionen behöva tas med i arbetet. Genom att lista vilka beroende som finns kan ni identifiera samverkansparter.

Det kan även vara relevant att tänka utanför egen organisation och prata med närliggande kommuner, regioner eller företag om hur ni kan samarbeta vid kris. Glöm inte att teckna ner överenskommelser med andra aktörer.

Ni kan även föra en diskussion med leverantörer och och ställa krav på att de har en egen krisberedskapsplan för att trygga tillgången på livsmedel.

Kriskök

Ett kriskök är ett utsett tillagningskök som har goda förutsättningar att tillhandahålla måltider vid en krissituation. Det kan till exempel ha god förmåga att bedriva verksamhet även vid strömavbrott eller brist på rent vatten.

Tänk även på att köket ska kunna tillaga stor mängd mat, ha plats för transportvagnar om mat behöver transporteras till andra platser, samt kapacitet att ta hand om stora mängder disk.

Kök som ska rymma krislager av livsmedel bör ha tillräckligt stor yta för att kunna inrymma varor utöver kökets ordinarie behov. Detta lager kan finnas i annan del av byggnaden, förutsatt att utrymmet är ändamålsenlig för att förvara livsmedel i och att kommunens livsmedelskontroll blir informerad om utökad livsmedelsförvaring.

Det kan även vara värt att tänka på krisberedskap vid nybyggnation eller renovering av kök samt hur strategiska kök är fördelade geografiskt.

Filmer och exempel från kommuner

Se presentationer och exempel på checklistor/rutiner nedanför filmerna. Vänligen kontakta respektive informationsägare för återanvändning.

Mest sedda föredraget från Mötesplats livsmedelsförsörjning 2018: Södertälje och Västerås har angripit livsmedelsförsörjning och beredskapsplanering på lite olika sätt. Se vilka delar du kan ha användning för.

Senast granskad 2020-02-12