Fördjupning – mat och måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Den här sidan är till för dig som vill fördjupa dig i forskningen inom området mat, måltider och nutrition för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Tips på avhandlingar

Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences

Helena Bergströms avhandling från 2014 beskriver effekterna av en flerkomponentsintervention riktad till både personal och boende i gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Positiva effekter hittades på fysisk aktivitet och personalens arbetsrutiner. Dock såg man inga signifikanta effekter på matvanor, BMI, midjemått eller tillfredsställelse med livet.

Bergström resonerar kring att ännu större effekter skulle kunna uppnås genom att förbättra implementeringsstrategierna och matvane-aspekten av interventionen. Om de positiva effekterna ska finnas kvar på längre sikt behöver hållbara rutiner etableras och frågor om hälsofrämjande och egenmakt bör diskuteras kontinuerligt, både bland vårdgivare och på ledningsnivå.

Cardiometabolic health in students and young adults with mild/moderate intellectual disabilities: results from a longitudinal follow-up study and a school intervention

Eva Flygare Walléns avhandling från 2013 tar bland annat upp förekomsten av riskfaktorer för framtida hjärt- kärlsjukdom hos ungdomar med utvecklingsstörning.

Forskningen visade att personer med en utvecklingsstörning redan under tonåren hade utvecklat fler riskfaktorer för framtida hjärt- och kärlsjukdom än de utan utvecklingsstörning. Men forskningen visade också att åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor under skoltid var lovande, en indikation på att det inte är utvecklingsstörningen i sig utan den effekt en utvecklingsstörning har på levnadsvanor, som orsakar den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdom. Detta i sin tur tyder på att riktade preventiva interventioner för personer med utvecklingsstörning är effektiva och behövs.

Food Related Activities and Food Intake in Everyday Life among People with Intellectual Disabilities

Päivi Adolfsson, som disputerade år 2010, har i sin forskning undersökt och beskrivit matrelaterade aktiviteter för personer som bor i LSS-bostäder.

Resultaten visar att för att kunna garantera att personer med utvecklingsstörning har en tryggad tillgång till mat bör individens behov tillmötesgås i högre grad. Det innebär att var och en ska ha tillgång till den mat som tillfredställer de primära näringsbehoven och måltider som motsvarar deras kulturella och sociala förväntningar. Därför bör de som är delaktiga i de matrelaterade sysslorna, om det är personen själv och/eller en personalgrupp ha tillfredställande kunskaper för att tillmötesgå detta. 

För att alla ska kunna uppnå god hälsa bör också möjligheter som att kunna erhålla rådgivningen exempelvis av en dietist, som personer med utvecklingsstörning har rätt till enligt LSS-lagen, användas även i ett mer preventivt syfte.

Senast granskad 2018-03-23