Nyheter mat och hälsa

Sju förslag för bra matvanor och fysisk aktivitet

2017-05-12

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen på åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Slutsatsen är att det behövs en nationell kraftsamling för att vända trenden.

– Samhället behöver utformas så att det blir enklare att äta bra och röra på sig. Det är ett långsiktigt arbete som involverar många olika verksamheter, både det offentliga, till exempel skolan och vården, och näringslivet, säger Annica Sohlström generaldirektör på Livsmedelsverket.

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för att människor i Sverige ska bli sjuka och dö i förtid. Ohälsan är mer omfattande hos personer med låg utbildningsnivå, fetma är nästan dubbelt så vanligt och livslängden betydligt kortare.

Sjukdomar kopplade till levnadsvanor står för en allt större del av samhällets kostnader. Enbart fetman kostar uppskattningsvis cirka 70 miljarder kronor per år.

Forskningen visar att vissa områden är särskilt viktiga för att främja bra matvanor – skola och förskola, barnhälsovården, omsorgen, arbetsplatsen, och livsmedelskedjan.

– Mycket av det arbete som redan görs inom exempelvis offentliga måltider, BVC, vårdcentraler, elevhälsan och grundskolan är därför viktiga grundbultar i ett fortsatt stärkt arbete för folkhälsan, säger Anna-Karin Quetel, projektledare för uppdraget.

Många aktörer i olika delar av samhället är viktiga i ett samlat arbete för bra matvanor och fysisk aktivitet. Både genom att informera och motivera till hälsosamma matvanor men framför allt genom att skapa en fysisk miljö där bra matvanor och fysisk aktivitet är enkelt och naturligt.

Insatser som påverkar livsmiljön som exempelvis kostnadsfria skolmåltider, ett begränsat utbud av ohälsosam mat och miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet har en mer utjämnande effekt än generella informationsinsatser som framför allt når grupper som redan har hälsosammare levnadsvanor. Bäst effekt har insatser som kombinerar flera olika typer av åtgärder – både information och strukturella insatser i miljön.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa kopplat till mat och fysisk aktivitet. Rapporten till regeringen bygger på en analys av befintlig kunskap på området och en bred dialog med aktörer som kommuner, landsting, statliga myndigheter, akademin, näringsliv, arbetsmarknadens parter och civilsamhället. Externa underlag har beställts från bland annat SBU om effekten av skatter och subventioner, och från Karolinska institutet om vilket stöd som finns i forskningen för olika typer av insatser.