Klorpyrifos - frågor och svar

Livsmedelsverket får en del frågor om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Här är svaren på några av dem.

Vad är klorpyrifos?

Klorpyrifos är ett bekämpningsmedel. Det används för att kontrollera insekter och skydda många olika grödor för att skörden inte ska påverkas. Användning av klorpyrifos som växtskyddsmedel har aldrig varit tillåten i Sverige.

Kan det finnas klorpyrifos i mat som säljs i Sverige?

Nej, enligt lagstiftningen får det inte längre finnas klorpyrifos i mat som säljs i Sverige. Sedan april 2020 är det inte tillåtet att använda klorpyrifos inom EU.

Inte heller mat som importeras från länder utanför EU får innehålla klorpyrifos. Det är följden av att samtliga gränsvärden nu är så lågt satta, vid 0,01 mg/kg, det vill säga inga mätbara halter av klorpyrifos tillåts.

Hur går kontrollen av bekämpningsmedel till?

Livsmedelsverket tar varje år mellan 1500 och 2000 prover av framför allt frukt, grönsaker och spannmål. Kontrollen görs för att övervaka att det inte finns rester av bekämpningsmedel som är högre än EU:s gränsvärden. Kontrollen bevakar också att otillåtna bekämpningsmedel inte används.

Den som säljer mat ansvarar också för att den är säker och att lagarna följs.

Eftersom reglerna om klorpyrifos är relativt nya kan det hända att enstaka prover från livsmedelsprodukter innehåller halter över det nu gällande gränsvärdet. Men resultat från kontrollen tyder på att få prover har spår av klorpyrifos sedan reglerna ändrades.

Vad händer med frukt och grönt som innehåller rester av bekämpningsmedel?

Varor som innehåller mängder som överskrider gränsvärdena eller otillåtna bekämpningsmedel beläggs med så kallade saluförbud och får alltså inte säljas. Om halterna bedöms innebära en allvarlig hälsorisk kan de även återkallas från marknaden och konsumenter.

Hur blir man sjuk av klorpyrifos?

Klorpyrifos påverkar nervsystemet och vid höga doser kan det ge akuta effekter som illamående, magsmärtor och huvudvärk. 

Nya vetenskapliga studier tyder på att klorpyrifos i lägre doser kan påverka hjärnans utveckling bland barn som utsatts för bekämpningsmedlet under fosterstadiet. På grund av bland annat detta och andra osäkerheter i det vetenskapliga underlaget drog Efsa (EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet) slutsatsen att det inte går att sätta en säker nivå för när ämnet kan påverka känsliga grupper. Därmed uppfyllde inte ämnet de krav som ställs på växtskyddsmedel med hänsyn till människors hälsa och är inte längre godkänt.

Eftersom inga mätbara halter av klorpyrifos tillåts i livsmedel längre går det inte att få i sig så stor mängd klorpyrifos att det skulle påverka hälsan negativt.

Senast granskad 2021-12-08