Etylenoxid

En pipett som droppar en klar vätska i några provrör.

EU-ländernas livsmedelsmyndigheter har sedan en tid tillbaka hittat ämnet etylenoxid i en mängd olika livsmedel. Ämnet får inte finnas i livsmedel inom EU och företagen återkallar de livsmedel, inklusive kosttillskott, där ämnet hittas. Här är svar på några vanliga frågor vi får om etylenoxid.

Vad är etylenoxid?

Etylenoxid är ett kemiskt ämne med många användningsområden. Mer än hälften av den etylenoxid som produceras över hela världen används vid tillverkning av köldmediet etylenglykol. Ämnet används också för sterilisering av bland annat sjukhusutrustning och förpackningsmaterial och som bekämpningsmedel. Etylenoxid bildas även i kroppen vid nedbrytning av eten och finns därför naturligt i låga halter.

Varför hittar man etylenoxid i livsmedel?

I vissa länder utanför EU används ämnet som bekämpningsmedel för att sterilisera bland annat frön och kryddor som riskerar att skadas av värme. Det används också för sterilisering av livsmedelstillsatser. Ämnet får inte användas på detta sätt inom EU. De livsmedel som innehåller etylenoxid får därför inte heller säljas inom EU.

I vilken typ av livsmedel har man hittills hittat etylenoxid i Sverige?

Återkallanden som gjorts hittills har gällt skilda produkter som bland annat glass, såser och kosttillskott. Det beror på att etylenoxid förorenat ingredienser som använts i dessa produkter. När ett livsmedel visat sig innehålla etylenoxid måste företaget informera om detta samt se till att livsmedlet inte längre finns att köpa.

Behöver jag vara orolig om jag eller min familj ätit de aktuella livsmedlen?

Nej. De livsmedel som berörs innehåller mycket små mängder av etylenoxid och det finns ingen akut risk för hälsan. Men eftersom man inte kan utesluta att etylenoxid kan ge en ökad hälsorisk om man utsätts för det under längre perioder, får livsmedel som innehåller etylenoxid inte säljas inom EU.

Etylenoxid är klassat som cancerframkallande, men samband med ökad risk för cancer har enbart setts hos personer som arbetar med tillverkning av produkter där ämnet ingår. De har då utsatts för en stor mängd etylenoxid via inandning (ämnet är en gas vid rumstemperatur). Rökare får också i sig ämnet eftersom tobaksrök innehåller mycket etylenoxid.

Jag är gravid och har ätit av de kosttillskott som återkallades. Behöver jag vara orolig för min eller mitt barns hälsa?

Nej. De små mängder man eventuellt får i sig via dessa kosttillskott innebär inte någon ökad hälsorisk för dig som är gravid eller barnet. Återkallandena görs eftersom ämnet inte får förekomma i livsmedel, inklusive kosttillskott, inom EU.

Senast granskad 2021-09-10