Energidrycker, fördjupning

Den typiska energidrycken är en söt läskedryck som innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

Livsmedelsverkets råd om energidrycker

Livsmedelsverkets råd om energidrycker är att de inte bör användas som vätskeersättning eller törstsläckare, samt att de inte bör kombineras med alkohol.

Livsmedelsverket varnar för att energidrycker med mycket hög koffeinhalt vid stor konsumtion kan ge symtom på lindrig eller medelsvår koffeinförgiftning.

Barn och tonåringar har generellt lägre kroppsvikt än vuxna och reagerar därför på mindre mängder koffein, jämfört med vuxna. Många vuxna har genom att regelbundet dricka kaffe utvecklat en viss tolerans för en del av koffeinets effekter, något som mer sällan gäller för barn och tonåringar. Sammantaget kan det medföra att det är lättare för barn, jämfört med vuxna, att överdosera koffein när det förekommer i energidrycker.

Ju högre koffeinhalt en dryck har, dess större är risken för överdosering. Den volym som går att inta av dryck är begränsad, men energidrycker med högt koffeininnehåll kan vid stort intag ge symtom på lindrig eller medelsvår koffeinförgiftning.

Livsmedelsverket ger i sina råd om mat i skola och fritidshem rådet att inte alls tillhandahålla sötsaker såsom godis, snacks, chips, söta drycker och liknande. Barn behöver näringsämnen för sin tillväxt, och äldre barn bör enligt kostrekommendationerna få högst 10 % av sin energi från sådana sötsaker.

Utredningar, utvärderingar

Från det att de lanserades har energidrycker varit ifrågasatta, och det är antagligen därför det finns få livsmedel som har blivit så utredda som energidryckerna. Energidrycker, och olika ingredienser i energidrycker, har utretts av vetenskapliga experter i enskilda länder liksom av Efsas (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens) experter i flera omgångar. Ingen av dessa utvärderingar har påvisat att energidrycker är hälsofarliga vid en måttlig konsumtion. Se länkar till utredningar.

Dock kan påpekas att överkonsumtion eller extremkonsumtion av livsmedel och substanser kan ge obehagliga upplevelser och ohälsa.

Energidrycker i Sverige

Koffein regleras som aromämne inom EU. Enligt gällande EU-regler ska drycker som innehåller mer än 150 mg koffein/liter (utom de som är baserade på te eller kaffe) bland annat märkas med texten "högt koffeininnehåll" och den totala mängden koffein från alla källor ska anges.

På sikt kan det komma regler där maxvärden för vissa ämnen, exempelvis koffein, anges.

Tidigare reglerades koffein enligt nationella regler. Koffein var då tillåten som tillsats, men endast i läskedrycker i en maxhalt av 135 mg/liter. När energidrycker började säljas i Sverige, år 1996, fanns de redan till försäljning i Europa. Livsmedelsverkets dåvarande styrelse tog beslut att ge dryckerna dispens för högt koffeininnehåll, men med krav på en varningstext. Ett villkor för dispensen var märkning med texten "Barn, gravida och andra personer känsliga för koffein avråds från att använda denna dryck". Texten skulle uppmärksamma konsumenter på att dryckerna skilde sig från "vanliga" läskedrycker. Sedan koffein började regleras som aromämne finns inte längre detta märkningskrav, utan nu gäller de märkningsregler som nämnts ovan.

Allmänt om koffein

Koffein finns i kaffe, som har en lång tradition av användning. I naturen finns koffein också i flera andra växter, till exempel i tebuskens blad och i blad av trädet Ilex paraguensis som används till drycken maté. Kolanöten innehåller också koffein liksom guarana, som är en massa som görs av frön från klätterbusken Paullinia cupana. Koffein är ett ämne med välkända effekter och bieffekter. Ämnet koffein och dess effekter på kroppen är desamma, oavsett koffeinets ursprung.

Halter av koffein i energidrycker

En burk energidryck á 250 ml med en koffeinhalt 320 mg/l (vilket är den vanligaste halten i energidrycker i Sverige), motsvarar i koffeinmängd ungefär en kopp (1½ dl) kaffe (bryggkaffe med koffeinhalt c:a 700 mg/l).

Det har på senare tid dykt upp energidrycker med avsevärt högre koffeinhalt, sådana drycker finns till försäljning över internet, och har även hittats i butik i Sverige. Koffeinhalten har i något fall varit 3½ gång så hög som i de hittills förekommande energidryckerna (januari 2010), och detta innebär att en burk á 250 ml skulle innehålla koffein motsvarande ungefär tre koppar kaffe.

Det har även börjat säljas energidrycker som kallas "shots". Dessa säljs i flaskor som innehåller 50-60 ml, och innehåller koffein i hög koncentration.

Effekter av koffein

Koffein kan ge ökad vakenhet och mental aktivitet men gör oss inte smartare. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet och vidgar perifera blodkärl. Koffein har en diuretisk effekt, det vill säga är vätskedrivande. Som läkemedel har koffein bland annat använts för att stimulera andning hos nyfödda. Tabletter mot "tillfällig trötthet" som innehåller 100 mg koffein finns att köpa på apotek.

Om koffeinintaget överdoseras kan detta leda till sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Stora intag av koffein kan ge illamående, kräkning och diarré. Vid en allvarlig överdosering ses effekter som upprepade kräkningar och stora urinmängder, vilket kan leda till störd vätskebalans. Hur mycket koffein den enskilda individen tål varierar. Ett högt koffeinintag under lång tid kan leda till viss tolerans mot en del av de farmakologiska effekterna. Det har angivits i vetenskaplig litteratur att 20 mg koffein/kg kroppsvikt kan ge lindrig förgiftning, detta motsvarar 1200 mg (=1,2g) för en person som väger 60 kg. Allvarlig eller dödlig förgiftning kan uppstå efter intag av 150 – 200 mg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 9000–12000 mg (9–12g) för en person som väger 60 kg.

Giftinformationscentralen har följande gradering av koffeinintag och förgiftning: Hos vuxna klassificeras de symtom som uppkommer efter intag av 1-2 g koffein som lindrig förgiftning, 3 g som medelsvår, 6 g som allvarlig och 10 g som mycket allvarlig förgiftning. (December 2009)

Rekommendationer från Livsmedelsverket om koffein

Livsmedelsverkets rekommenderar gravida att begränsa sin konsumtion av koffein till maximalt 300 milligram koffein per dag. Det motsvarar ungefär 3 koppar kaffe (1 kopp = c:a 1,5 dl) eller maximalt 6 koppar svart te (1 kopp = c:a 2 dl).

Utvärderingar av koffein i energidrycker

I Efsas utvärderingar av ingredienser i energidrycker kommenterar de att de diuretiska (vätskedrivande) effekterna av energidrycker främst kan hänföras till koffeininnehållet.

Glukuronolakton i energidrycker

Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater, exempelvis glukos och stärkelse. Ämnet bildas i människokroppen vid matsmältningen. Glukuronolakton finns i kroppen i en jämvikt med glukuronsyra. Glukuronsyra är en viktig beståndsdel i bindväv i alla djurslag.

Glukuronolakton finns naturligt i många traditionella livsmedel. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté (2003) är det dagliga intaget av glukuronolakton från naturliga källor i livsmedel 1-2 mg/dag. Det kan jämföras med den mycket större mängden glukuronolakton i en burk energidryck á 250 ml, som är 600 mg vid en halt av 2400 mg/l. EFSA har utvärderat studier som behandlar glukuronolakton, och utvärderat biologiska och toxikologiska data. Slutsatsen är att den exponering för glukuronolakton som kan uppkomma via energidrycker inte innebär hälsofara. Efsa drar också slutsatsen att det inte sker några samverkanseffekter mellan glukuronolakton och koffein, taurin, alkohol eller effekt av fysisk aktivitet. (Efsa, 2009)

Taurin i energidrycker

Taurin är en aminosyra som förekommer naturligt. Namnet taurin kommer av att substansen hittades första gången i oxgalla, oxe heter Bos taurus på latin.

Taurin finns i livsmedel från djurriket inklusive fisk och skaldjur. Växter innehåller inte taurin, men vegetarianer och veganer har trots detta inte brist på taurin, eftersom ämnet bildas i kroppen. En person som väger 60 kg innehåller ungefär 60 g taurin. Spädbarn har dålig förmåga att bilda taurin, vilket kompenseras av att modersmjölk innehåller relativt hög halt taurin. Förmågan att bilda taurin ökar under de första levnadsmånaderna.

Taurin har många grundläggande funktioner i kroppen. Länge var den enda kända funktionen för taurin att den tillsammans med gallsyror bildar gallsalter. Gallsalter fungerar som emulgeringsmedel i tarmen, för att underlätta upptag av feta livsmedel. En annan grundläggande funktion av taurin är att hjälpa celler i olika organsystem att bibehålla rätt vatten- och saltkoncentration. Exempel på andra funktioner är att stabilisera cellmembran; att bibehålla näthinnans struktur och funktion; att påverka flöde av joner, särskilt kalcium, över cellmembran; att verka som inhibitorisk transmittor i hjärnan, det vill säga att släcka nervsignaler som inte behövs. En överkonsumtion av taurin förbättrar inte dessa funktioner, enligt vad som är känt idag.

Taurin i höga doser har prövats kliniskt vid olika sjukdomstillstånd, ex.vis viss typ av hjärtinsufficiens, högt blodtryck, näthinnedegeneration och kramptillstånd. Vissa positiva resultat har noterats, i enstaka studier, men ofta har resultat uteblivit. Doseringar upp till 6 gram taurin per dag har använts. När resultat av sådana studier publicerats i vetenskaplig litteratur har inga allvarliga biverkningar rapporterats.

Bland livsmedel (utom energidrycker) finns de högsta halterna i musslor (145-655 mg/100 g), mörkt fågelkött (43-379 mg/100 g) och i vissa fiskar. Modersmjölk innehåller normalt 2,4-8,5 mg taurin/100 ml. Modersmjölksersättning innehåller 4-5 mg taurin/100 ml enligt innehållsdeklarationer. Energidrycker innehåller generellt enligt innehållsdeklaration 400 mg/100 ml.

Utvärdering av taurin i energidrycker

I Efsas utvärdering av studier som rör taurin respektive energidrycker är slutsatsen att taurin i de mängder som ingår i energidrycker inte innebär hälsofara. (Efsa, 2009)

Kombinationen energidrycker och alkohol

I vetenskapliga publikationer har det visats att om energidrycker tas samtidigt med alkohol medför koffeininnehållet i energidryckerna att personen blir mindre medveten om sin grad av berusning.

Sammantaget

För den som dricker energidrycker, liksom för den som dricker kaffe, går det att "överdosera" och få i sig mer koffein än vad som känns bra, ett stort intag kan leda till obehagliga effekter.

Det säljs även så kallade "energishots", där innehållet i en burk energidryck (250 ml) har koncentrerats till 50 ml. Det finns också energidrycker och liknande med avsevärt högre koffeininnehåll än 320 mg/liter. Risken att överdosera och må dåligt av koffein blir naturligtvis större ju högre koncentration koffein det är i drycken.

Senast granskad 2017-02-03