Livsmedel och säkerhetsläget i Europa

Hur påverkar det spända säkerhetsläget och Rysslands invasion av Ukraina livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Höga priser på energi samt svårigheter att få tag på vissa så kallade insatsvaror påverkar dock företagen och bidrar bland annat till höjda matpriser.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, tips om hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Skärpt säkerhetsläge

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats påtagligt. Det påverkar Sveriges säkerhet och innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. 

Nuläget för Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets samlade bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten är god, men konstaterar att höga energipriser, leveransproblem och brist på vissa varor bidrar till ett pressat läge för livsmedelsföretag, där vissa nu varslar och säger upp personal. Det medför i sin tur ökade priser på mat.

Högre matpriser påverkar konsumenternas köpbeteende, där billigare livsmedel och kampanjvaror säljs i större utsträckning än tidigare. Enligt en undersökning som Livsmedelsverket nyligen gjort, svarar konsumenter även att de köper mindre av bland annat grönsaker och frukt, mjukt bröd, fisk och kött.

Ökade kostnader och långa leveranstider påverkar också dricksvattenproducenter och -distributörer genom att de har svårt att teckna avtal och att projekt försenas. Brist på vissa varor gör att underhåll och investeringar inom vatten- och avlopp skjuts upp, vilket ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen. Det finns också en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp.

På längre sikt

Under förutsättning att omvärldsläget inte försämras ytterligare bedömer Livsmedelsverket att det inte heller på lång sikt uppstår någon bristsituation på mat eller dricksvatten totalt sett. Men livsmedelssektorn kommer fortsatt att påverkas av ökade kostnader på flera områden, störningar i leveranser av viktiga varor, att det blir stopp i produktionen eller att fler företag går i konkurs. Det kan innebära att livsmedelsproduktionen i Sverige och i Europa på sikt minskar.

Förändrade matvanor kan på sikt leda till försämrad folkhälsa. Ett förändrat köpbeteende kan innebära att företagen kan behöva anpassa utbudet efter förändrad efterfrågan.

Bristen på vissa varor innebär även på lång sikt att underhåll och investeringar inom vatten och avlopp skjuts upp, vilket ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen.

Totalt sett riskerar problemen leda till ytterligare höjda priser på mat och dricksvatten. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget på längre sikt får en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn, främst på grund av ökade kostnader för varor och energi.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Samverkan sker också på EU-nivå.

Bland annat ger vi kunskap och stöd för att andra aktörer ska kunna stärka beredskapen inom livsmedelsområdet. Ett exempel är en beredskapshandbok för måltidsverksamheten i skola, vård och omsorg, motsvarande handbok för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvattenområdet samt en handbok för livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Försörjning av el och övriga energislag

Senast granskad 2023-05-05