Livsmedel och säkerhetsläget i Europa

Hur påverkar det spända säkerhetsläget och Rysslands invasion av Ukraina livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Producenter och distributörer av både mat och dricksvatten uppger dock att det har gett ekonomisk påverkan på verksamheten. Dessutom har kriget påverkat försörjningskedjor som lett till ökad risk för brist på insatsvaror till livsmedels- och dricksvattenproduktion. 

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, tips om hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Skärpt säkerhetsläge

Det säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar Sveriges säkerhet och innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. 

Nuläget för Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets samlade bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten är god. Kriget i Ukraina och sanktionerna som följde är ett tydligt exempel på hur livsmedelsförsörjningen kan drabbas av händelser i vår omvärld. Livsmedelsverket har hittills inte bedömt att det har påverkat tillgången på mat och dricksvatten i Sverige, men producenter och distributörer av både mat och dricksvatten har uppgett att det har gett ekonomisk påverkan på verksamheten. Dessutom har kriget påverkat försörjningskedjor som lett till risk för brist på insatsvaror till livsmedels- och dricksvattenproduktion. Omvärldsläget ihop med det ekonomiska läget kan påverka priserna på vissa livsmedel.

Höjda matpriser påverkar konsumenternas köpbeteende, där billigare livsmedel och kampanjvaror säljs i större utsträckning än tidigare. Enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort, svarar konsumenter även att de köper mindre av bland annat grönsaker och frukt, mjukt bröd, fisk och kött. Den ändrade efterfrågan påverkar delvis utbudet i butikerna.

Högre kostnader påverkar också dricksvattenproducenter- och distributörer genom att de har svårt att teckna avtal och att projekt försenas. Brist på vissa varor gör att underhåll och investeringar inom vatten- och avlopp skjuts upp, vilket ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen. Det finns också en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp. Just nu är situationen stabil.

På längre sikt

Under förutsättning att omvärldsläget inte försämras ytterligare bedömer Livsmedelsverket att det inte heller på lång sikt uppstår någon bristsituation på mat eller dricksvatten totalt sett. Men livsmedelssektorn kan fortsatt påverkas av ökade kostnader på flera områden, störningar i leveranser av vissa viktiga varor, att det blir stopp i produktionen och att fler företag går i konkurs. Sommarens vattenbrist kan också få konsekvenser för livsmedelssektorn. Allt det här kan sammantaget innebära att livsmedelsproduktionen i Sverige och i Europa på sikt minskar.

Förändrade matvanor kan på sikt leda till försämrad folkhälsa.

Bristen på vissa varor innebär även på lång sikt att underhåll och investeringar inom vatten och avlopp skjuts upp, vilket ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen.

Det finns även en osäkerhet inför hur en brist på naturgas i Europa kommande vinter kommer att påverka produktionsförutsättningarna inom svensk matförsörjning. Totalt sett riskerar problemen leda till ytterligare höjda priser på mat och dricksvatten. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget på längre sikt riskerar ge en måttlig påverkan på livsmedelssektorn, främst på grund av ökade kostnader för varor och energi.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Just nu följer vi läget avseende vattenbrist extra noga och rapporterar regelbundet situationen till regeringskansliet. Samverkan sker också på EU-nivå.

Bland annat ger vi kunskap och stöd för att andra aktörer ska kunna stärka beredskapen inom livsmedelsområdet. Ett exempel är en beredskapshandbok för måltidsverksamheten i skola, vård och omsorg, motsvarande handbok för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvattenområdet samt en handbok för livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Försörjning av el och övriga energislag

Senast granskad 2023-09-11