Livsmedel och säkerhetsläget i Europa

Hur påverkar det spända säkerhetsläget och Rysslands invasion av Ukraina livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Höga priser på energi och drivmedel samt svårigheter att få tag på vissa så kallade insatsvaror innebär dock vissa svårigheter för företagen och bidrar bland annat till höjda matpriser.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, tips om hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Skärpt säkerhetsläge

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats påtagligt under 2022 och det påverkar Sveriges säkerhet och innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. 

Nuläget för Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets samlade bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten i nuläget är god, men konstaterar att höga energipriser, leveransproblem och brist på vissa råvaror bidrar till ett pressat läge för livsmedelsföretag. Det medför i sin tur ökade priser på mat.

Högre matpriser påverkar i nuläget framför allt befolkningens köpbeteende, där billigare livsmedel och kampanjvaror säljs i större utsträckning än tidigare. Om många köper samma varor inom en kort tidsperiod så kan de varorna tillfälligt ta slut i butikerna men hyllorna fylls snart på igen.

Det råder även en osäker tillgång på förpackningsmaterial, vilket kan leda till störningar i produktionen av mat.

De ökade kostnaderna och långa leveranstider påverkar också dricksvattenproducenter och -distributörer genom att de har svårt att teckna avtal och att projekt försenas.

På längre sikt

Under förutsättning att omvärldsläget inte försämras ytterligare bedömer Livsmedelsverket att det inte heller på lång sikt uppstår någon bristsituation på mat eller dricksvatten totalt sett. Men livsmedelssektorn kommer fortsatt att påverkas av ökade kostnader på flera områden, störningar i leveranser av viktiga varor, att det blir stopp i produktionen eller att fler företag går i konkurs. Det kan innebära att livsmedelsproduktionen i Europa på sikt minskar.

Totalt sett riskerar problemen leda till ytterligare höjda priser på mat och dricksvatten.

Nödvändiga investeringar inom vatten- och avlopp riskerar också att skjutas upp, vilket kan öka risken för avbrott. Det finns också en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp.

Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget på längre sikt får en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Samverkan sker också på EU-nivå.

Bland annat ger vi kunskap och stöd för att andra aktörer ska kunna stärka beredskapen inom livsmedelsområdet. Ett exempel är en beredskapshandbok för måltidsverksamheten i skola, vård och omsorg och motsvarande handbok för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvattenområdet.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Senast granskad 2022-11-02